Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Điệp 2805000.0 35.063 % 30/06/2015
Trần Văn Khánh Phó Tổng Giám đốc 1347815.0 16.848 % 18/05/2017
Hoàng Hoa Cương Thành viên Hội đồng quản trị 1320188.0 16.502 % 31/12/2017
Đỗ Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 621254.0 7.766 % 21/08/2017
Nguyễn Phấn Tuấn Phó Tổng Giám đốc 579300.0 7.241 % 28/04/2016
Nguyễn Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 405965.0 5.075 % 28/04/2016
Trịnh Thị Ngọc Khanh 397100.0 4.964 % 31/12/2016
Phùng Thị Kim Oanh 327500.0 4.094 % 18/10/2016