Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Điệp 2,805,000 35.06 % 30/06/2015
Trần Văn Khánh Phó Tổng Giám đốc 1,187,815 14.85 % 28/04/2016
Hoàng Hoa Cương Ủy viên Hội đồng quản trị 1,160,188 14.5 % 28/04/2016
Đỗ Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 721,254 9.02 % 28/04/2016
Nguyễn Phấn Tuấn Phó Tổng Giám đốc 579,300 7.24 % 28/04/2016
Nguyễn Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 405,965 5.08 % 28/04/2016