Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.06 %
  • Khác
    89.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Điệp 2,805,000 35.06 % 30/06/2015
Trần Văn Khánh Phó Tổng Giám đốc 1,187,815 14.85 % 25/03/2019
Hoàng Hoa Cương Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,157,688 14.47 % 25/03/2019
Media Corporation 800,000 10 % 25/03/2019
Đỗ Đình Hùng 461,254 5.77 % 25/03/2019
Nguyễn Phấn Tuấn Phó Tổng Giám đốc 419,300 5.24 % 25/03/2019
Nguyễn Minh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 405,965 5.08 % 30/06/2018
Trịnh Thị Ngọc Khanh 397,100 4.96 % 30/06/2018
Phùng Thị Kim Oanh 327,500 4.09 % 30/06/2018