Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex (VC5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.13 %
  • Khác
    98.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Hải An Ủy viên Hội đồng quản trị 1,006,159 20.12 % 30/12/2015
Công ty TNHH Bất động sản Media Market 259,100 5.18 % 02/02/2016