Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.47 %
  • Khác
    99.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Phương 4824600.0 17.0 % 11/04/2017
Nguyễn Ánh Lệ 3405600.0 12.0 % 11/04/2017
Nguyễn Hoàn Hảo 1244678.0 4.386 % 11/04/2017
Nguyễn Lệ Hoa 1241625.0 4.375 % 11/04/2017
Phạm Văn Hợp 1241625.0 4.375 % 30/06/2017