Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ánh Lệ 2,640,000 12 % 06/06/2016
Nguyễn Tuấn Tú 1,007,600 4.58 % 06/06/2016
Nguyễn Hoài Anh 999,020 4.54 % 06/06/2016
Nguyễn Hoàn Hảo 964,867 4.39 % 30/06/2016
Phạm Văn Hợp 962,500 4.38 % 30/06/2016
Nguyễn Lệ Hoa 962,500 4.38 % 30/06/2016