Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Phương 3740000.0 17.0 % 06/06/2016
Nguyễn Ánh Lệ 2640000.0 12.0 % 06/06/2016
Nguyễn Tuấn Tú 1007600.0 4.58 % 06/06/2016
Nguyễn Hoàn Hảo 964867.0 4.386 % 30/06/2016
Nguyễn Lệ Hoa 962500.0 4.375 % 30/06/2016
Phạm Văn Hợp 962500.0 4.375 % 30/06/2016