Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.29 %
  • Khác
    96.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Nguyệt Minh Thành viên Hội đồng quản trị 2416455.0 80.549 % 06/07/2017
Phan Trí Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 1509875.0 50.33 % 06/07/2017
Nguyễn Hồng Viện 1500000.0 50.0 % 06/07/2017
Đào Thị Bích 1480243.0 49.342 % 06/07/2017
Cao Xuân Vinh Phó Tổng Giám đốc 755648.0 25.188 % 06/07/2017
Phạm Dũng 446350.0 14.878 % 06/07/2017
Trần Thị Hồng Thái Kế toán trưởng 360643.0 12.022 % 06/07/2017