Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.68 %
  • Khác
    98.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phan Trí Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 683950.0 22.798 % 31/12/2014
Đào Thị Bích 534597.0 17.82 % 10/01/2017
Cao Xuân Vinh Phó Tổng Giám đốc 351032.0 11.701 % 31/12/2014
Phạm Dũng 178540.0 5.951 % 31/12/2014