Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.06 %
  • Khác
    96.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 1840219.0 24.536 % 03/11/2017
Nguyễn Hồng Viện 1500000.0 20.0 % 06/07/2017
Cao Xuân Vinh Phó Tổng Giám đốc 750000.0 10.0 % 31/12/2017
Phan Văn Toàn Thành viên Hội đồng quản trị 486000.0 6.48 % 31/12/2017
Phạm Dũng 446350.0 5.951 % 06/07/2017
Trần Thị Hồng Thái Kế toán trưởng 360643.0 4.809 % 06/07/2017