Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.01 %
  • Khác
    96.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Nguyệt Minh Thành viên Hội đồng quản trị 966582.0 32.22 % 23/03/2017
Phan Trí Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 603950.0 20.132 % 22/04/2017
Nguyễn Hồng Viện 600000.0 20.0 % 23/03/2017
Đào Thị Bích 592097.0 19.737 % 14/03/2017
Nguyễn Xuân Hải 535478.0 17.849 % 23/03/2017
Cao Xuân Vinh Phó Tổng Giám đốc 302259.0 10.075 % 23/03/2017
Phạm Dũng 178540.0 5.951 % 31/12/2014
Trần Thị Hồng Thái Thành viên Hội đồng quản trị 144257.0 4.809 % 23/03/2017