Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.52 %
  • Khác
    98.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
An Phat., JSC 966,582 32.22 % 31/12/2013
Phan Trí Nghĩa 683,950 22.8 % 31/12/2014
Cao Xuân Vinh Phó Tổng Giám đốc 351,032 11.7 % 31/12/2014
Phạm Dũng 178,540 5.95 % 31/12/2014