Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.49 %
  • Khác
    95.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Như Canh Phó Tổng Giám đốc 269192.0 5.923 % 28/12/2017
Phó Đức Tùng Trưởng Ban Kiểm soát 220000.0 4.841 % 28/12/2017