Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.43 %
  • Khác
    96.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Như Canh Phó Tổng Giám đốc 244,720 5.92 % 09/09/2015
Phan Thị Lài 195,000 4.72 % 05/09/2016