Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    67.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    32.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 2.5256888E7 67.056 % 14/07/2016
Công ty TNHH Hoàng Ngân 3748989.0 9.953 % 14/07/2016
SSI 1842251.0 4.891 % 11/01/2017