Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    67.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    32.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 25,256,888 67.06 % 14/07/2016
Công ty TNHH Hoàng Ngân 3,748,989 9.95 % 14/07/2016
SSI 1,902,212 5.05 % 14/07/2016