Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 2094480.0 36.0 % 20/12/2017
Lê Phùng Hòa Thành viên Hội đồng quản trị 1155000.0 19.852 % 09/02/2018
Nguyễn Hữu Tới Chủ tịch Hội đồng quản trị 825049.0 14.181 % 18/01/2018
Đinh Thị Hằng 622800.0 10.705 % 02/02/2018