Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinaconex JSC 2094480.0 36.0 % 20/12/2017
Lê Phùng Hòa Thành viên Hội đồng quản trị 1155000.0 19.852 % 09/02/2018
Nguyễn Hữu Tới Chủ tịch Hội đồng quản trị 825049.0 14.181 % 18/01/2018
Đinh Thị Hằng 622800.0 10.705 % 02/02/2018