$company.getCompanyFullName() ($company.getSymbol(): $company.getCurrentExchangeCode())

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.58 %
  • Khác
    81.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 1.93179459E8 50.458 % 08/11/2016
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.8872827E7 4.93 % 08/11/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 1.3985784E7 3.653 % 08/11/2016
PVFC 1.1752085E7 3.07 % 08/11/2016