Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP 3176600.0 57.756 % 25/11/2016
Nguyễn Văn Tốn 564565.0 10.265 % 25/11/2016
Nguyễn Thị Minh Thúy Thành viên Ban Kiểm soát 272867.0 4.961 % 25/11/2016