Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.76 %
  • Khác
    98.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông 1612000.0 10.525 % 31/12/2017
Phạm Đình Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 865672.0 5.652 % 30/06/2016
Hồ Thị Thuỷ 787740.0 5.143 % 13/12/2017