Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.77 %
  • Khác
    98.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông 1500000.0 9.794 % 15/07/2016
Phạm Đình Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 865672.0 5.652 % 30/06/2016
Hồ Thị Thuỷ 787740.0 5.143 % 13/12/2017