Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.01 %
  • Khác
    96.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông 1,500,000 9.79 % 15/07/2016
Phạm Đình Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 865,672 5.65 % 30/06/2016
Lê Hồ Quỳnh Trâm 780,300 5.09 % 30/05/2016