Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.59 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.45 %
  • Khác
    33.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV 8415000.0 57.594 % 24/02/2017
Becamex UDJ 1889160.0 12.93 % 30/12/2016