Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.58 %
  • Khác
    31.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3584525.0 51.208 % 30/06/2015
AFC VF Limited 910300.0 13.004 % 07/03/2017
Phạm Thanh Bình Thành viên Hội đồng quản trị 840000.0 12.0 % 30/06/2016
Nguyễn Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 700000.0 10.0 % 30/06/2016
HA TIEN 1.J.S.Co 700000.0 10.0 % 30/06/2015
Trịnh Thị Hương Trưởng Ban Kiểm soát 294525.0 4.208 % 30/06/2016