Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.2 %
  • Khác
    32.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3,584,525 51.21 % 30/06/2015
Phạm Thanh Bình Ủy viên Hội đồng quản trị 840,000 12 % 30/06/2016
AFC VF Limited 700,600 10.01 % 17/12/2015
Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên Hội đồng quản trị 700,000 10 % 30/06/2016
HA TIEN 1.J.S.Co 700,000 10 % 30/06/2015
Trịnh Thị Hương Trưởng Ban Kiểm soát 294,525 4.21 % 30/06/2016