Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.97 %
  • Khác
    28.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3584525.0 51.208 % 30/06/2015
AFC Vietnam Fund (AVF) 1051200.0 15.017 % 31/05/2018
Phạm Đình Nhật Cường Thành viên Hội đồng quản trị 700000.0 10.0 % 31/12/2018
Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 700000.0 10.0 % 30/06/2015