Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Trà Vinh 1.201966E7 82.339 % 16/05/2017
CTCP Nước và Môi trường Đồng Bằng 1459854.0 10.0 % 16/05/2017
CTCP Rynan Technologies 740146.0 5.07 % 16/05/2017