Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.93 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    52.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 9855000.0 46.929 % 16/01/2017
Công ty TNHH Tường Long 1075000.0 5.119 % 16/01/2017
Nguyễn Đức Khiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị 765500.0 3.645 % 04/01/2019