Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.61 %
  • Khác
    94.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trung Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,716,929 26.53 % 30/06/2016
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 4,070,750 8.49 % 12/07/2016
Đinh Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,167,200 4.52 % 30/06/2016
Phan Thanh Diện Ủy viên Hội đồng quản trị 1,485,090 3.1 % 30/06/2016