Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.34 %
  • Khác
    95.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trung Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5096606E7 30.585 % 24/03/2017
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 4070750.0 8.247 % 12/07/2016
Đinh Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2523920.0 5.113 % 23/01/2017