Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.61 %
  • Khác
    94.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trung Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.2716929E7 26.532 % 30/06/2016
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 4070750.0 8.493 % 12/07/2016
Đinh Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2167200.0 4.522 % 30/06/2016
Phan Thanh Diện Ủy viên Hội đồng quản trị 1485090.0 3.098 % 30/06/2016