Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.36 %
  • Khác
    95.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trung Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.6655298E7 30.958 % 04/01/2018
Đinh Thị Hoa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2751072.0 5.113 % 08/09/2017