Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.43 %
  • Khác
    99.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dược Aikya 6707993.0 60.499 % 28/08/2018
Nguyễn Đăng Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 754261.0 6.803 % 27/10/2017
Đoàn Thị Kim Như 401932.0 3.625 % 27/10/2017