Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.34 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    45.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 1.4504227E7 54.341 % 17/06/2014
Lê Minh Hà 3790825.0 14.202 % 08/09/2016