Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 1620000.0 60.0 % 30/11/2016
Dương Tuấn Hải 254094.0 9.411 % 30/11/2016
Trần Quang Thịnh 220894.0 8.181 % 30/11/2016