Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh (TTV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 670038.0 51.0 % 01/08/2016
Nguyễn Duy Sâm Chủ tịch Hội đồng quản trị 103394.0 7.87 % 01/08/2016
Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 74463.0 5.668 % 01/08/2016
Lê Thị Tú Anh Thành viên Hội đồng quản trị 72151.0 5.492 % 01/08/2016