Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.97 %
  • Khác
    96.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh 1096850.0 24.0 % 05/04/2018
Công ty cổ phần Địa Cầu 914042.0 20.0 % 05/04/2018
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Ánh Dương 914042.0 20.0 % 05/04/2018
Công ty TNHH Olypia 769296.0 16.833 % 05/04/2018