Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thu Hiền 476600.0 23.909 % 30/10/2017
Phạm Phương Nhi Tổng Giám đốc 471535.0 23.655 % 30/10/2017
Bùi Thị Hồng Hải 406600.0 20.397 % 30/10/2017
Nguyễn Công Tâm 312545.0 15.679 % 30/10/2017
Nguyễn Phương Mai 217405.0 10.906 % 30/10/2017
Trịnh Thị Thùy Hương 174367.0 8.747 % 17/02/2017