Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Thị Nga Chủ tịch Hội đồng quản trị 450,000 22.58 % 30/06/2015
Lâm Như Thiệu 350,000 17.56 % 16/10/2015
Nguyễn Thị Phương Loan Trưởng Ban Kiểm soát 300,000 15.05 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Hoa 221,600 11.12 % 29/06/2016
Nguyễn Văn Tiệp 135,574 6.8 % 22/12/2015