Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TTR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Thị Nga Chủ tịch Hội đồng quản trị 450000.0 22.575 % 03/08/2017
Lê Thị Mỹ 400000.0 20.066 % 23/03/2017
Dương Quốc Hiếu 350000.0 17.558 % 28/03/2017
Nguyễn Thị Hoa 221600.0 11.117 % 28/03/2017
Trịnh Thị Thùy Hương Thành viên Hội đồng quản trị 174367.0 8.747 % 17/02/2017
Lâm Như Thiệu 100000.0 5.017 % 19/07/2017