Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (TTN: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    43.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 1.18964E7 48.586 % 14/03/2017
VNPT 2000000.0 8.168 % 14/03/2017