Công ty Cổ phần Thủy Tạ (TTJ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - Công ty cổ phần 1537350.0 51.245 % 31/12/2016
Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương 335250.0 11.175 % 31/12/2016
Nguyễn Mạnh Hà Thành viên Hội đồng quản trị 307500.0 10.25 % 31/12/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 300000.0 10.0 % 31/12/2016
Nguyễn Minh Hương 282500.0 9.417 % 31/12/2017