Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.42 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    94.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP xây dựng U&I 2.9E7 20.054 % 31/03/2017
Võ Trường Thành 7836840.0 5.419 % 05/12/2016