Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.58 %
  • Khác
    93.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP xây dựng U&I 2.9E7 20.054 % 31/03/2017
SACOM 1.675189E7 11.584 % 26/12/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.114865E7 7.71 % 02/02/2018
Võ Trường Thành 7836840.0 5.419 % 05/12/2016
Vũ Xuân Dương Thành viên Hội đồng quản trị 7000000.0 4.841 % 31/12/2017