Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.59 %
  • Khác
    93.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP xây dựng U&I 2.9E7 13.513 % 31/03/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1.114865E7 5.195 % 02/02/2018
Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS 7476590.0 3.484 % 05/04/2018
Vũ Xuân Dương Thành viên Hội đồng quản trị 7000000.0 3.262 % 31/12/2017