Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.21 %
  • Khác
    98.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hạnh 1555200.0 10.0 % 07/11/2016
CTCP Đầu tư An Việt Hưng 1474560.0 9.481 % 07/11/2016
Nguyễn Thị Thu Hồng 1235000.0 7.941 % 07/11/2016
Nguyễn Anh Thư 720000.0 4.63 % 07/11/2016
Phạm Anh Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 588000.0 3.781 % 07/11/2016
Phan Kim Phương 552000.0 3.549 % 20/07/2017
Vưu Thị Xuân Hoa 480000.0 3.086 % 07/11/2016