Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.98 %
  • Khác
    49.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CC1 2563500.0 43.153 % 30/06/2015
AFC VF Limited 303000.0 5.101 % 30/12/2016
Phạm Thành Tuân Chủ tịch Hội đồng quản trị 290100.0 4.883 % 31/12/2016