Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.6 %
  • Khác
    42.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng số 1 2,563,500 43.15 % 30/06/2015
AFC VF Limited 289,500 4.87 % 21/04/2016