Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.22 %
  • Khác
    42.34 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 3056097.0 51.445 % 05/10/2018
Lê Trọng Phu 1441700.0 24.269 % 22/03/2018
Công ty cổ phần Hoá An 297903.0 5.015 % 05/10/2018