Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.75 %
  • Khác
    42.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng số 1 2563500.0 43.153 % 30/06/2015
AFC VF Limited 281000.0 4.73 % 01/10/2016