Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phùng Văn Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị 7492897.0 16.001 % 28/12/2018
Phùng Văn Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5072670.0 10.833 % 21/06/2018
Thân Thanh Dũng Phó Tổng Giám đốc 4880729.0 10.423 % 21/06/2018
Phùng Thị Nam Phó Tổng Giám đốc 1825466.0 3.898 % 21/06/2018