Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    99.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phùng Văn Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị 4314700.0 22.298 % 21/11/2016
Phùng Văn Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4192290.0 21.666 % 21/11/2016
Thân Thanh Dũng Đại diện công bố thông tin 4033661.0 20.846 % 21/11/2016
SHS 643700.0 3.327 % 22/09/2015
Phùng Thị Nam Phó Tổng Giám đốc 634750.0 3.28 % 05/05/2016