Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.47 %
  • Khác
    99.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phùng Văn Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị 4746170.0 11.149 % 03/08/2017
Phùng Văn Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4611519.0 10.833 % 03/08/2017
Thân Thanh Dũng Đại diện công bố thông tin 4437027.0 10.423 % 03/08/2017
Phùng Thị Nam Phó Tổng Giám đốc 1659515.0 3.898 % 31/12/2017