Công ty Cổ phần tâp đoàn Tiến Bộ (TTB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phùng Văn Bộ Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,632,857 8.44 % 14/04/2016
Phùng Văn Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,521,190 7.86 % 30/06/2016
Thân Thanh Dũng Đại diện công bố thông tin 1,366,861 7.06 % 30/06/2016
SHS 643,700 3.33 % 22/09/2015
Phùng Thị Nam Phó Tổng Giám đốc 634,750 3.28 % 05/05/2016