Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.43 %
  • Khác
    57.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 1,574,991 32.81 % 31/12/2013
Yu Jen Chieh 388,100 8.08 % 17/08/2016
Nguyễn Duy Hưng 216,900 4.52 % 17/03/2015