Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.81 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.66 %
  • Khác
    57.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 1574991.0 32.812 % 31/12/2013
Yu Jen Chieh 388100.0 8.085 % 17/08/2016
Nguyễn Duy Hưng 216900.0 4.519 % 17/03/2015