Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    54.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Hà Nội 3.3803E7 45.192 % 26/05/2017
CTCP Phát triển Tự nhiên 2.0E7 26.739 % 09/10/2017
Công ty CP Intimex Việt Nam 6000000.0 8.022 % 04/12/2017
Nguyễn Thị Kim Oanh 5690000.0 7.607 % 26/05/2017
Lưu Thị Tuyết Mai 5055800.0 6.759 % 26/05/2017
Vinaconex 3 3630000.0 4.853 % 04/12/2017