Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    54.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Du lịch Hà Nội 33,803,000 45.19 % 26/05/2017
CTCP Phát triển Tự nhiên 20,000,000 26.74 % 09/10/2017
Nguyễn Thị Kim Oanh 5,690,000 7.61 % 26/05/2017
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 3,630,000 4.85 % 04/12/2017
Công ty CP Intimex Việt Nam 3,500,000 4.68 % 26/12/2018