Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.69 %
  • Khác
    97.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T 8.3700523E7 1044.57 % 01/06/2016
Trương Tấn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 606177.0 7.565 % 30/06/2015
MACQUARIE BANK LIMITED OBU 434250.0 5.419 % 30/06/2015