Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.54 %
  • Khác
    71.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 4,347,000 27.08 % 31/12/2013
Lê Vĩnh Hòa Ủy viên Hội đồng quản trị 4,347,000 27.08 % 30/06/2016
Nguyễn Văn Lực Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,011,456 24.99 % 31/12/2015
Trần Thị Thanh Lan Ủy viên Hội đồng quản trị 1,640,284 10.22 % 20/05/2016
Đỗ Thanh Nga Phó Tổng Giám đốc 1,053,760 6.56 % 12/09/2016