Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.59 %
  • Khác
    71.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4347000.0 27.081 % 31/12/2016
Nguyễn Văn Lực Chủ tịch Hội đồng quản trị 4011456.0 24.991 % 31/12/2016
Trần Thị Thanh Lan 1640284.0 10.219 % 31/12/2016
Thái Cường 1506065.0 9.383 % 31/12/2014
Đỗ Thanh Nga Phó Tổng Giám đốc 1053760.0 6.565 % 31/12/2016