Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.59 %
  • Khác
    71.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Hòa Thành viên Hội đồng quản trị 4347000.0 27.081 % 31/12/2016
Nguyễn Văn Lực Chủ tịch Hội đồng quản trị 4011456.0 24.991 % 31/12/2016
Trần Thị Thanh Lan Thành viên Hội đồng quản trị 1640284.0 10.219 % 31/12/2016
Thái Cường 1506065.0 9.383 % 31/12/2014
Đỗ Thanh Nga Phó Tổng Giám đốc 1053760.0 6.565 % 31/12/2016