Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (TS4: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.07 %
  • Khác
    97.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vĩnh Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4347000.0 27.081 % 31/12/2016
Nguyễn Văn Lực Chủ tịch Hội đồng quản trị 4011456.0 24.991 % 31/12/2016
Thái Cường 1506065.0 9.383 % 31/12/2014
Trần Thị Thanh Lan 792284.0 4.936 % 06/07/2017
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thành viên Hội đồng quản trị 792100.0 4.935 % 15/06/2017
Đỗ Thanh Nga Phó Tổng Giám đốc 790760.0 4.926 % 06/07/2017