Công ty cổ phần Trúc Thôn (TRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 2206000.0 20.104 % 22/11/2016
Nguyễn Thị Thanh Hải 845236.0 7.703 % 28/03/2018
Đồng Tuấn Vũ Thành viên Hội đồng quản trị 577508.0 5.263 % 22/11/2016
Đặng Việt Dũng 568270.0 5.179 % 28/03/2018