Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.85 %
  • Khác
    96.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT (TRACIMEXCO) 408,398 18.46 % 18/05/2015
Nguyễn Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 403,684 18.24 % 09/09/2015
Đỗ Văn Mười Phó Tổng Giám đốc 402,763 18.2 % 09/09/2015
Trần Việt Huy Ủy viên Hội đồng quản trị 398,591 18.01 % 13/09/2016
Nguyễn Như Song 136,100 6.15 % 19/02/2016