Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TRS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.79 %
  • Khác
    96.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Quý Chủ tịch Hội đồng quản trị 451990.0 18.571 % 16/08/2018
Trần Việt Huy Thành viên Hội đồng quản trị 440390.0 18.095 % 17/05/2018
Đỗ Văn Mười Phó Tổng Giám đốc 421023.0 17.299 % 19/07/2016
CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư GTVT (TRACIMEXCO) 408398.0 16.78 % 18/05/2015
Bùi Khắc Chung Trưởng Ban Kiểm soát 398591.0 16.377 % 14/09/2016
Nguyễn Như Song 154300.0 6.34 % 19/07/2016