Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.89 %
  • Khác
    32.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 18,000,000 61.8 % 31/12/2014
Lê Văn Chành Ủy viên Hội đồng quản trị 4,502,600 15.46 % 30/06/2016
America LLC 1,459,840 5.01 % 07/07/2016
Templeton Frontier Markets Equity Master Fund 1,391,010 4.78 % 31/12/2014
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1,366,520 4.69 % 18/03/2014
Balestrand Limited 1,349,180 4.63 % 23/09/2014