Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.16 %
  • Khác
    31.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1.8E7 61.803 % 31/12/2014
Trần Công Kha Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.05E7 36.052 % 30/06/2018
Lê Văn Chành Thành viên Hội đồng quản trị 4502600.0 15.46 % 30/06/2018
Trương Văn Minh Phó Tổng Giám đốc 3002200.0 10.308 % 30/06/2018
America LLC 1751120.0 6.012 % 15/08/2018
Templeton Frontier Markets Equity Master Fund 1391010.0 4.776 % 31/12/2014
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1366520.0 4.692 % 18/03/2014
Balestrand Limited 1349180.0 4.632 % 23/09/2014