Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.61 %
  • Khác
    91.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 1.8E7 61.803 % 31/12/2014
America LLC 1751120.0 6.012 % 15/08/2018
Templeton Frontier Markets Equity Master Fund 1391010.0 4.776 % 31/12/2014
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 1366520.0 4.692 % 18/03/2014
Balestrand Limited 1349180.0 4.632 % 23/09/2014