Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.65 %
  • Khác
    18.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 14,786,513 35.67 % 15/05/2017
Magbi Fund Limited 10,361,385 25 % 06/11/2017
Super Delta Pte. Ltd 6,267,289 15.12 % 06/11/2017
Citigroup Global Market LTD 1,966,877 4.74 % 15/05/2017
Trần Túc Mã Thành viên Hội đồng quản trị 1,272,308 3.07 % 25/12/2018