Công ty Cổ phần Traphaco (TRA: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.87 %
  • Khác
    16.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 1.2322094E7 35.672 % 10/06/2016
Vietnam Azalea Fund Limited 8634489.0 24.997 % 10/06/2016
Vietnam Holding LTD 3603247.0 10.431 % 10/06/2016
Citygroup Global Market LTD. 1639064.0 4.745 % 10/06/2016
Trần Túc Mã Thành viên Hội đồng quản trị 1063874.0 3.08 % 10/06/2016