Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh (TQN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Văn Thơm Đại diện công bố thông tin 791330.0 21.981 % 18/01/2017
Phan Thị Thành 588394.0 16.344 % 12/07/2018
Trần Việt Hùng Phó Tổng Giám đốc 512221.0 14.228 % 18/01/2017
Ngô Xuân Trường 341543.0 9.487 % 18/01/2017
Lê Thị Vân 273992.0 7.611 % 18/01/2017