Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.05 %
  • Khác
    82.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn ( SAMCO) 816,000 16.32 % 28/08/2015
Ngô Quang Hiển 300,000 6 % 20/04/2016
Ngô Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 266,974 5.34 % 22/12/2017
Nguyễn Hương Giang 250,000 5 % 22/12/2017
Phan Mỹ Kim 250,000 5 % 22/12/2017