Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    16.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.06 %
  • Khác
    82.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn ( SAMCO) 816000.0 16.32 % 28/08/2015
Ngô Quang Hiển 300000.0 6.0 % 20/04/2016
Ngô Quang Trung Thành viên Hội đồng quản trị 266974.0 5.339 % 22/12/2017
Nguyễn Hương Giang 250000.0 5.0 % 22/12/2017
Phan Mỹ Kim 250000.0 5.0 % 22/12/2017