Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.01 %
  • Khác
    47.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn ( SAMCO) 816,000 51 % 28/08/2015
Ngô Quang Hiển 300,000 18.75 % 20/04/2016
Nguyễn Thu Hiền 196,800 12.3 % 22/04/2016