Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    45.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1026976.0 54.117 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội 118900.0 6.266 % 08/10/2014