Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.12 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.91 %
  • Khác
    42.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1,026,976 54.12 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội 118,900 6.27 % 08/10/2014