Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa tại TP Hà Nội (TPH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.16 %
  • Khác
    45.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1026976.0 54.134 % 31/12/2016
Nguyễn Thị Ngân 107600.0 5.672 % 05/07/2018