Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.68 %
  • Khác
    98.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thị Mỹ Hạnh 3382590.0 15.904 % 23/03/2017
Phạm Trung Cang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3223220.0 15.155 % 30/06/2015
Trương Thị Lệ 1233440.0 5.799 % 05/10/2017
Mekong Enterprise Fund II LTD 1167648.0 5.49 % 25/06/2010
Công ty TNHH Quế Trân 1022936.0 4.81 % 31/12/2012
Đỗ Thị Quế Thanh 960000.0 4.514 % 30/06/2015
Phạm Đỗ Diễm Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị 896700.0 4.216 % 30/06/2015
Phạm Đỗ Quế Hương 720000.0 3.385 % 30/06/2015