Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.67 %
  • Khác
    97.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Tuấn 3854900.0 15.207 % 02/07/2018
Đinh Văn Tạo Chủ tịch Hội đồng quản trị 1000000.0 3.945 % 22/03/2017