Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh 900000.0 30.0 % 30/06/2016
Nguyễn Tiến Hiệp Phó Tổng Giám đốc 695231.0 23.174 % 30/06/2016
Nguyễn Tấn Thưởng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 245305.0 8.177 % 30/06/2016
Hồ Văn Thoại Thành viên Hội đồng quản trị 184110.0 6.137 % 30/06/2016
Nguyễn Tin Phó Tổng Giám đốc 170078.0 5.669 % 10/06/2016
Phan Hoàng Tuấn 165034.0 5.501 % 30/06/2016
Lê Thành Nhơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 124407.0 4.147 % 30/06/2016
Hồ Tấn Nhựt Thành viên Ban Kiểm soát 96044.0 3.201 % 30/06/2016