Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh 900,000 30 % 30/06/2016
Nguyễn Tiến Hiệp Ủy viên Hội đồng quản trị 695,231 23.17 % 30/06/2016
Nguyễn Tấn Thưởng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 245,305 8.18 % 30/06/2016
Hồ Văn Thoại Ủy viên Hội đồng quản trị 184,110 6.14 % 30/06/2016
Nguyễn Tin Phó Tổng Giám đốc 170,078 5.67 % 10/06/2016
Phan Hoàng Tuấn 165,034 5.5 % 30/06/2016
Lê Thành Nhơn Ủy viên Hội đồng quản trị 124,407 4.15 % 30/06/2016
Hồ Tấn Nhựt Thành viên Ban Kiểm soát 96,044 3.2 % 30/06/2016