Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất (TNS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 6249481.0 31.247 % 12/10/2016
Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL 1400000.0 7.0 % 12/10/2016
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC 1400000.0 7.0 % 12/10/2016
Công ty Cổ phần Tài chính Xi măng 1199909.0 6.0 % 12/10/2016
Công ty Tôn Phương Nam 1000000.0 5.0 % 12/10/2016
Trần Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 815000.0 4.075 % 12/10/2016