Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (TNP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vy 5349078.0 75.339 % 10/10/2016
Lâm Ánh Vy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 998332.0 14.061 % 10/10/2016
Lâm Duy Việt 216960.0 3.056 % 26/07/2018