Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TNM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Văn Hưng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 343300.0 9.065 % 30/06/2015
Huỳnh Kim Thủy Tiên Thành viên Hội đồng quản trị 325800.0 8.603 % 08/01/2014
Nguyễn Quang Thông 298500.0 7.882 % 30/06/2013