Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TNM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Văn Hưng Đại diện công bố thông tin 343300.0 5.932 % 30/06/2015
Huỳnh Kim Thủy Tiên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 325800.0 5.63 % 08/01/2014
Nguyễn Quang Thông 298500.0 5.158 % 30/06/2013