Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.24 %
  • Khác
    77.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thời Chủ tịch Hội đồng quản trị 6624491.0 19.333 % 26/10/2016
Nguyễn Đức Mạnh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2082018.0 6.076 % 09/01/2017
Asean Small Cap Fund 1959579.0 5.719 % 24/03/2017
ASEAN Deep Value Fund 1632028.0 4.763 % 09/11/2015
BSC 1277760.0 3.729 % 09/11/2015