Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.44 %
  • Khác
    78.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Mạnh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2498420.0 6.076 % 31/12/2017
Asean Small Cap Fund 2351495.0 5.719 % 29/06/2017
BSC 1533312.0 3.729 % 29/06/2017