Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.4 %
  • Khác
    77.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thời Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,624,491 19.33 % 26/10/2016
ASEAN Deep Value Fund 1,632,028 4.76 % 09/11/2015
BSC 1,277,760 3.73 % 09/11/2015
Asean Small Cap Fund 1,264,450 3.69 % 09/11/2015