Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.94 %
  • Khác
    81.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thời Chủ tịch Hội đồng quản trị 9539265.0 19.334 % 14/08/2018
Nguyễn Đức Mạnh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3998103.0 8.103 % 19/11/2018
Asean Small Cap Fund 2821794.0 5.719 % 25/06/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1839974.0 3.729 % 25/06/2018
Nguyễn Mạnh Linh 1836385.0 3.722 % 27/11/2018