Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.84 %
  • Khác
    80.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Thời Chủ tịch Hội đồng quản trị 7949389.0 19.333 % 29/06/2017
Nguyễn Đức Mạnh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2498420.0 6.076 % 31/12/2017
Asean Small Cap Fund 2351495.0 5.719 % 29/06/2017
BSC 1533312.0 3.729 % 29/06/2017