Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.49 %
  • Khác
    89.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trần Thảo Nguyên 2599594.0 25.726 % 02/06/2016
Nguyễn Quang Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1316438.0 13.028 % 02/06/2016
Trần Thị Đan Thanh 1123721.0 11.121 % 02/06/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 559011.0 5.532 % 02/06/2016
Trần Thế Vũ 506086.0 5.008 % 02/06/2016
Ngô Hữu Hoàn Ủy viên Hội đồng quản trị 394008.0 3.899 % 02/06/2016
TNA 344954.0 3.414 % 03/06/2016