Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.91 %
  • Khác
    86.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trần Thảo Nguyên 4990812.0 16.758 % 24/10/2018
Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 3791013.0 12.729 % 24/10/2018
Trần Thị Đan Thanh 3236038.0 10.866 % 24/10/2018
Nguyễn Trần Thảo Hương 2495375.0 8.379 % 24/10/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1609789.0 5.405 % 24/10/2018