Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.41 %
  • Khác
    86.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trần Thảo Nguyên 2088206.0 17.05 % 12/06/2018
Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 1586198.0 12.952 % 30/06/2017
Trần Thị Đan Thanh 1353991.0 11.056 % 30/06/2017
Nguyễn Trần Thảo Hương 1044090.0 8.525 % 12/06/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 673552.0 5.5 % 29/05/2017