Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam (TNA: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.2 %
  • Khác
    89.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trần Thảo Nguyên 2,599,594 25.73 % 02/06/2016
Nguyễn Quang Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,316,438 13.03 % 02/06/2016
Trần Thị Đan Thanh 1,123,721 11.12 % 02/06/2016
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 559,011 5.53 % 02/06/2016
Trần Thế Vũ 506,086 5.01 % 02/06/2016
Ngô Hữu Hoàn Ủy viên Hội đồng quản trị 394,008 3.9 % 02/06/2016
TNA 344,954 3.41 % 03/06/2016