Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    59.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.55 %
  • Khác
    31.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3,578,614 59.64 % 30/06/2015
Đỗ Ngọc Thạch Thành viên Hội đồng quản trị 601,500 10.02 % 30/06/2015
America LLC 499,000 8.32 % 31/12/2017