Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    59.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.47 %
  • Khác
    31.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3578614.0 59.644 % 30/06/2015
Đỗ Ngọc Thạch Thành viên Hội đồng quản trị 601500.0 10.025 % 30/06/2015
America LLC 480400.0 8.007 % 16/11/2016