Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    59.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.99 %
  • Khác
    32.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3,578,614 59.64 % 30/06/2015
Đỗ Ngọc Thạch Ủy viên Hội đồng quản trị 601,500 10.02 % 30/06/2015
America LLC 380,900 6.35 % 20/05/2015