Công ty Cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai (TMW: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    76.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    23.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 3269500.0 70.126 % 30/06/2015
Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa 416500.0 8.933 % 30/06/2015
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai 302000.0 6.477 % 02/02/2017