Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.81 %
  • Khác
    95.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Văn Hữu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.2305706E7 33.368 % 29/09/2016
Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 7357405.0 19.951 % 29/09/2016
Bùi Quốc Công Ủy viên Hội đồng quản trị 3882849.0 10.529 % 29/09/2016
Bùi Văn Kiên Ủy viên Hội đồng quản trị 2483436.0 6.734 % 29/09/2016
Lê Tiến Phan 1885912.0 5.114 % 29/09/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1755656.0 4.761 % 29/09/2016