Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.51 %
  • Khác
    94.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Văn Hữu Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,305,706 33.37 % 29/09/2016
Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 7,357,405 19.95 % 29/09/2016
Bùi Quốc Công Ủy viên Hội đồng quản trị 3,882,849 10.53 % 29/09/2016
Bùi Văn Kiên Ủy viên Hội đồng quản trị 2,483,436 6.73 % 29/09/2016
Lê Tiến Phan 1,885,912 5.11 % 29/09/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,755,656 4.76 % 29/09/2016