Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.7 %
  • Khác
    97.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Văn Hữu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.2305706E7 33.369 % 29/09/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 7399379.0 20.064 % 01/02/2019
Bùi Quốc Công Phó Tổng Giám đốc 3882849.0 10.529 % 29/09/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 2800005.0 7.593 % 26/10/2018
Lê Tiến Phan 1897461.0 5.145 % 23/02/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1755656.0 4.761 % 29/09/2016