Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.89 %
  • Khác
    95.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Văn Hữu Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.2305706E7 33.369 % 29/09/2016
CTCP Chứng khoán Asean 4000000.0 10.847 % 04/01/2017
Bùi Quốc Công Thành viên Hội đồng quản trị 3882849.0 10.529 % 29/09/2016
Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam 3210753.0 8.706 % 04/01/2017
Bùi Văn Kiên Thành viên Hội đồng quản trị 2483436.0 6.734 % 29/09/2016
Lê Tiến Phan 1885912.0 5.114 % 29/09/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1755656.0 4.761 % 29/09/2016