Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    47.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 36,341,500 51.92 % 18/11/2013
REE CORP. 29,843,740 42.63 % 04/08/2016