Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.27 %
  • Khác
    47.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 3.63415E7 51.916 % 18/11/2013
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 2.984374E7 42.634 % 04/08/2016